Foodbag Logo

Privacybeleid voor de website www.foodbag.be

Bij het aanbieden van haar producten en diensten op de website www.foodbag.be zal Smartmat NV bepaalde persoonsgegevens over u verwerken als zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”. U vindt hieronder eerst een beknopte samenvatting van deze verwerkingen, met daaronder meer uitgebreide informatie.

In geval van verdere vragen kan u ons steeds contacteren. Foodbag is een product van Smartmat NV, toegankelijk via de website www.foodbag.be. Smartmat NV is ingeschreven in de Kruispuntbank Ondernemingen onder het nummer (BE0)841.142.626 en met maatschappelijke zetel te Dok Noord 6, 9000 Gent. Enige vragen of opmerkingen kunnen per post naar dit adres worden opgestuurd, per e-mail naar foodlover@foodbag.be of privacy@foodbag.be of per telefoon naar 0032(0)9.298.05.10.

Samenvatting

Foodbag (een merk van Smartmat NV) verwerkt enkele van uw persoonsgegevens. Sommige daarvan zijn vereist om u de gevraagde dienst te verlenen (bestellen en leveren van onze foodbox), maar u kan ook vrijwillig gegevens meedelen (bv. inschrijven op onze nieuwsbrief om interessante info te krijgen). In beperkte gevallen verwerken wij ook gegevens buiten die gevallen (bijvoorbeeld voor statistische doeleinden om onze diensten te verbeteren). Gegevens die we verzamelen worden verwerkt om u onze diensten te kunnen aanbieden op een optimale manier. Wij gebruiken uw gegevens niet voor doeleinden die u niet redelijkerwijs kan verwachten, verkopen ze niet door, enz. Wij delen gegevens in principe niet met derden, tenzij we daartoe verplicht zijn of in beperkte mate met onze dienstverleners die de nodige garanties bieden. We verkopen geen gegevens aan derden. De privacywetgeving kent een individu, binnen bepaalde voorwaarden, allerhande rechten toe. Wij willen het uitoefenen van uw rechten faciliteren en u kan ons op diverse manieren contacteren. Wij zullen prompt gevolg geven aan uw vragen.

1. Algemene informatie

1.1 Dit privacybeleid informeert u over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u de website www.foodbag.be bezoekt en gebruikt. Smartmat NV hecht daarbij het grootste belang aan jouw privacy en de bescherming van jouw persoonsgegevens. Smartmat NV, die handelt als een zogenaamde “verwerkingsverantwoordelijke”, zal daarbij de Belgische wetgeving respecteren (in het bijzonder de Wet van 30 juli 2018 inzake de verwerking van persoonsgegevens), evenals de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 (ook wel de GDPR-verordening genoemd).

1.2 Het privacybeleid vormt aan aanvulling op onze algemene voorwaarden van toepassing op de website. Dit privacybeleid maakt integraal deel uit van de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden en het privacybeleid zijn van toepassing gedurende de gehele tijd van het bezoek aan en gebruik van de website.

1.3 Vooraf aan het plaatsen van een bestelling dien je te verklaren kennis genomen te hebben van dit privacybeleid, dit beleid te hebben begrepen en er akkoord mee te gaan. Daarbij ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat het aanvinken van een invulhokje telt als jouw geïnformeerde, specifieke, vrije en volledige toestemming zoals een handtekening om met de contractuele documenten akkoord te gaan.

1.4 Indien je dit privacybeleid of een deel ervan niet begrijpt en/of niet akkoord bent met een of meer bepalingen ervan, dan verzoeken wij je dit privacybeleid niet te aanvaarden. In dit geval kan je steeds met ons contact opnemen via de contactgegevens zoals hierboven aangegeven.

1.5 We raden je in elk geval aan om een kopie van dit privacybeleid bij te houden voor jouw archief.

2. Welke gegevens verzamelen wij en voor welke doeleinden worden deze gegevens gebruikt?

Bij het gebruik van de website worden verschillende types van informatie verzameld en gebruikt voor diverse doeleinden. Hieronder vindt u daarvan een overzicht alsook de rechtsgrond op basis van dewelke wij deze gegevens verzamelen. Uiteraard wordt de betreffende informatie slechts verwerkt voor zover u binnen een bepaalde categorie van gegevensverwerking valt.

2.1 Wij dienen sommige verwerkingen van uw gegevens uit te voeren omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst en om uw bestelling te kunnen leveren.

Zo dienen wij bepaalde gegevens te registreren bij een bestelling (naam, e-mail, Gsm-nummer, adres en informatie inzake levering en facturatie) zodat wij jouw bestelling veilig en op tijd kunnen leveren, om je op de hoogte te houden van levering of enige problemen met levering zodat we daarover goed kunnen communiceren, en om klantenbeheer mogelijk te maken.

Zo zullen we ook je e-mail en mobiel nummer gebruiken om je belangrijke informatie over de overeenkomst te sturen, zoals een bestellingsbevestiging, belangrijke informatie omtrent levering, of een wijziging aan onze contractuele voorwaarden. Aangezien deze informatie noodzakelijk is voor je interactie met onze onderneming, kan je ontvangst van deze mededelingen niet stopzetten.

Zo ook stellen we jouw bestelhistoriek ter beschikking in je persoonlijke account zodat wij de door jou gewenste functionaliteit van je account kunnen leveren en je toelaten om je bestellingen, gekozen recepten, betaalhistoriek, contractuele voorwaarden, enz. te raadplegen binnen je persoonlijke pagina. Zonder de verwerking van die gegevens is de uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk en u bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat deze verwerkingen kaderen binnen de door u gewenste dienstverlening.

2. 2 Voor sommige verwerkingen heeft u zelf de toestemming gegeven. In bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat u zelf vrijwillig informatie geeft, bijvoorbeeld om van bepaalde diensten te kunnen genieten of om informatie op te vragen.

Zo kan u ons via onze chat-functie contacteren met opgave van e-mailadres, naam (optioneel) en eventueel enkele bijlagen. Het gebruik van deze functie is uiteraard niet verplicht.

Periodiek wordt er vanuit Smartmat NV een nieuwsbrief verstuurd, een weekmenu mailing en actie-gerelateerde communicatie. U kunt zich met het opgeven van uw e-mailadres inschrijven voor het ontvangen van onze communicaties. Als bestaande klant zal u deze informatie ook krijgen om u op de hoogte te houden en eveneens om te polsen naar uw tevredenheid zodat wij onze dienstverlening kunnen optimaliseren. U kunt hiervoor uiteraard te allen tijde uitschrijven via het gebruikte medium door gebruik te maken van een opt-out keuze. Dit kan ook op eenvoudig verzoek per mail of telefoon via de bovenstaande contactgegevens. Wij zullen je vraag prompt beantwoorden!

Mogelijk wordt ook toestemming gevraagd voor het verwerken van bepaalde gegevens in het kader van de organisatie van aanvullende promotionele acties, om enquêtes in te vullen, enz. waarvan u uiteraard zelf beslist of u daaraan wenst deel te nemen.

Ook maken wij op beperkte wijze gebruik van uw gegevens (bv. uw favoriete gerechten, uw feedback, hoe vaak je bestelt, etc.) om beter te kunnen inschatten welke uw voorkeuren zijn. Zo kunnen wij u informatie over onze producten sturen die u hopelijk interessant vindt en vallen we u niet lastig met nutteloze informatie. Zoals gezegd, kan u zich steeds uitschrijven voor het ontvangen van onze informatie!

2.3 Sommige verwerkingen kunnen wij uitvoeren in het gerechtvaardigde belang van de onderneming. In sommige gevallen is de verwerking van persoonsgegevens niet vereist op grond van de overeenkomst tussen ons gesloten noch werd daarvoor toestemming gegeven, maar menen wij toch over een belang te beschikken om persoonsgegevens te verwerken met minimale of geen impact op uw privacyrechten.

Zo verzamelen wij uiteraard algemene en statistische gegevens omtrent het gebruik van onze diensten en de website, bijvoorbeeld om verlies en fraude te voorkomen, maar eveneens om het gebruik van onze website en om onze dienstverlening te optimaliseren en om geaggregeerde en statistische gegevens te genereren omtrent onze dienstverlening.

Eveneens gebruiken wij persoonsgegevens voor doeleinden van interne audit en om onderzoek te kunnen doen naar onze producten, diensten en om de communicatie met onze klanten te verbeteren. Wij waken erover dat deze gegevens een zo beperkt mogelijke impact op uw privacy kunnen inhouden en om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming ervan.

3. Welke gegevens delen wij met derde partijen?

3.1 Wij wensen uw privacy zoveel als mogelijk te beschermen. In dat kader willen wij het delen van uw gegevens met derde partijen beperken tot een minimum als volgt.

3.2 Binnen de onderneming gelden contractuele afspraken dat toegang tot persoonsgegevens beperkt is tot die personen die er omwille van hun functie toegang dienen toe te krijgen. Bovendien hebben we strikte interne richtlijnen binnen onze onderneming die betrekking hebben op de veiligheid en vertrouwelijkheid van gegevens, inclusief uw persoonsgegevens.

3.3 Daarnaast geeft Smartmat NV de verkregen persoonsgegevens als algemene regel nooit door aan derden, anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst (aan onderaannemers zoals handlers, transporteurs, …) en zoals bepaald in dit privacybeleid: Het kan voor Smartmat NV noodzakelijk zijn (bij wet, naar aanleiding van juridische procedures of een rechtszaak en/of verzoeken van nationale of internationale overheden) om jouw persoonsgegevens openbaar te maken. We kunnen je gegevens ook vrijgeven als we van mening zijn dat dit nodig of gepast is in het kader van de nationale veiligheid, de ordehandhaving of andere zaken van openbaar belang. Daarnaast kunnen we jouw gegevens vrijgeven als we vaststellen dat dit redelijkerwijze noodzakelijk is

om onze algemene voorwaarden af te dwingen of om onze bedrijfsvoering of gebruikers te beschermen. We kunnen je gegevens delen met derde dienstverleners die handelen als “verwerker” in opdracht van onze onderneming – in dat laatste geval zal de onderneming er steeds over waken dat het de nodige (contractuele) waarborgen krijgt dat de dienstverlener gepaste maatregelen heeft getroffen op het vlak van privacy (daaronder ook begrepen een eventuele doorgifte van gegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte); Op uw vraag, bijvoorbeeld wanneer u van producten of diensten gebruik maakt waarvoor wij gegevens moeten delen met derde partijen of waar u zich heeft ingeschreven om nieuwsbrieven te ontvangen van ondernemingen waarvan onze ondernemingsgroep de uitbating verzorgt; Bovendien mogen we bij een reorganisatie, fusie of verkoop alle persoonsgegevens die we verzamelen, overdragen aan de betreffende derde partij.

3.4 Wij hebben in het algemeen geen intentie om persoonsgegevens door te geven aan andere derde personen noch om persoonsgegevens door te geven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte; mocht dit toch gebeuren dan zij verwezen naar clausule 4.3(c) hierboven en zullen we erover waken om passende waarborgen te nemen.

3.5 De website voorziet enkele links naar websites of platformen van derden (bv. sociale mediaplatformen). Merk op dat wanneer u op deze links klikt, de algemene voorwaarden, privacybepalingen en andere contractuele bepalingen van die derden van toepassing zullen zijn. Wij raden u in elk geval aan deze grondig door te nemen. Smartmat NV neemt geen enkele verantwoordelijkheid in dit verband en u betreedt / maakt gebruik van deze website en/of platformen op uw eigen risico.

4. Het gebruik van cookies en andere technologieën

4.1 Tijdens een bezoek aan de website kunnen cookies op je toestel geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van jouw computer of op jouw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer je een website raadpleegt.

4.2 Ons Cookiebeleid geeft je alle details hierover en kan je via deze link raadplegen.

5. Bescherming van persoonsgegevens

5.1 Smartmat NV neemt de beveiliging van jouw persoonsgegevens zeer serieus. Smartmat NV beveiligt jouw persoonsgegevens op een gepaste manier. Als jouw persoonsgegevens worden bewaard bij Smartmat NV, gebruiken we computersystemen met beperkte toegang op locaties met fysieke beveiligingsmaatregelen.

5.2 Als je berichten, foto’s of andere inhoud post bij een sociaal netwerk, zijn de persoonsgegevens en de inhoud die je deelt zichtbaar voor andere gebruikers en kunnen ze door hen worden gelezen, verzameld of gebruikt. Je bent zelf verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die je in dergelijke gevallen wilt delen of weergeven. Als je bijvoorbeeld jouw naam en e-mailadres weergeeft in een forumbericht, worden deze gegevens openbaar. Wees uiterst voorzichtig met het gebruik van deze functies.

6. Integriteit en bewaartermijn van persoonsgegevens

6.1 Smartmat NV maakt het makkelijk voor je om jouw persoonsgegevens juist, volledig en actueel te houden. Pas eenvoudig je gegevens in je account aan. Je mag ons ook altijd contacteren indien je bepaalde verzoeken hebt (zie artikel 7 van dit Privacybeleid).

6.2 We zullen jouw persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om de doeleinden zoals beschreven in dit Privacybeleid te vervullen, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk is vereist of toegestaan: Gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van het contract worden bijgehouden voor zolang het contract loopt. Bij het aflopen van het contract houden we die gegevens nog bij gedurende de wettelijke verjaringstermijn voor (contractuele) vorderingen teneinde onze informatie bij te houden. Gegevens waarvoor u zelf de toestemming heeft gegeven alsook diegene die worden verwerkt op grond van de gerechtvaardigde belangen van onze onderneming, zullen periodiek worden verwijderd, rekening houdend met de concrete omstandigheden en de toepasselijke verjaringstermijnen.

7. Rechten die u toekomen

7.1 De privacywetgeving bepaalt een aantal wettelijke rechten die u als individu, onder bepaalde omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden, kan uitoefenen. Het gaat meer bepaald om een recht op inzage van en rectificatie of wissing van de persoonsgegevens, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

7.2 Onze onderneming en haar medewerkers nemen alle vragen inzake privacy ernstig en zullen deze prompt behandelen. Teneinde dit proces te stroomlijnen en te vergemakkelijken vragen wij jou om ons bij een verzoek tot uitoefening van je rechten te mailen naar privacy@foodbag.be. Je mag ook op elke andere manier met ons contact opnemen. We behouden ons wel het recht voor om de identiteit van de verzoeker te controleren, want we moeten de privacy van derden uiteraard ook beschermen!

7.3 Je kan zelf uiteraard je gegevens ook steeds raadplegen en wijzigen door in te loggen op je account op onze website.

7.4 In bepaalde gevallen kunnen we verzoeken weigeren, bijvoorbeeld wanneer deze zeer onduidelijk of verdacht zijn, de privacy van anderen in gevaar brengen, uitermate onpraktisch zijn, enz. Wij handelen daarbij steeds in lijn met de heersende wetgeving.

7.5 Er zij op gewezen dat voor de gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, u het recht heeft de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit evenwel afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

7.6 Daarnaast heeft u te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in België de Gegevensbeschermingsautoriteit (zie haar website www.gegevensbeschermingsautoriteit.be; Drukpersstraat 35, 1000 Brussel; +32 (0)2 274 48 00; contact@apd-gba.be).

8. Hebt u nog verdere vragen?

8.1 Indien u nog verdere vragen zou hebben kan u ons steeds contacteren via de contactgegevens zoals bovenaan in dit Privacybeleid opgenomen.


© - Laatst bewerkt tijdens december 2023