Algemene voorwaarden foodbag

Artikel 1 Bedrijfsgegevens

Foodbag is een product van Foodbag bvba, met maatschappelijke zetel te 9000 Gent (België),  Dok Noord 4E bus004 en met ondernemingsnummer 0643.804.044.

De contactgevens zijn:

www.foodbag.be

Email : foodlover@foodbag.be

Tel : 09/298 05 10

Artikel 2 Toepasselijkheid AV

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend en als enige van toepassing op iedere bestelling bij Foodbag.

Artikel 3 Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inlcusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. De prijs omvat de volledige prestatie, hetzij: ontwikkeling gerechten, selectie ingrediënten, samenstelling pakket en levering.

Artikel 4 Betalingsvoorwaarden

4.1 Betaling

De klant dient de bestelling voorafgaand aan de levering te betalen. Indien een betaling niet tijdig, hetzij voor donderdag 12 voorafgaand aan de volgende leveringsdatum, werd uitgevoerd zullen de bestelde goederen niet afgeleverd worden op de voorziene datum. Bij het ontvangen van de betaling zal de bestelling geleverd worden op de eerstvolgende leverdatum.

4.2 Online betalingen

Betaling(en) via het online platform zijn mogelijk met onderstaande betalingsmodaliteiten. Vragen m.b.t. betalingen kunnen tevens gesteld worden via foodlover@foodbag.be

 • Maestro

 • Bancontact

 • Visa

 • Mastercard

 • SEPA

 • Ticket Restaurant elektronische maaltijdcheques

 • Bank transfer (overschrijving)

 • Paypal

 

4.3 Laattijdige betaling

Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder dat een aanmaning vereist is, een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 18% op het openstaande bedrag met een minimum van €75. Daarenboven wordt een conventionele intrest van 12% in rekening gebracht. Dit onverminderd de eventuele gerechtskosten verbonden aan het innen van het openstaande bedrag. Bij gebreke aan betaling binnen de 30 dagen wordt de vordering automatisch overgemaakt aan een incassobureau

4.4 Terugbetalingen

Eventuele terugbetalingen kunnen enkel uitgevoerd worden op het rekening nummer waarmee de originele betaling werd doorgevoerd door de respectievelijke klant.

Artikel 5 Leveringsvoorwaarden

 • Alle leveringen worden uitgevoerd volgens de door de klant verstrekte gegevens.
 • Foodbag probeert zich te houden aan het richtuur opgegeven door klant, al kan hier van afgeweken worden wegens externe factoren (verkeer, file, etc.). In geen geval kan een laattijdige levering aanleiding geven tot schadevergoeding.

 • De klant staat in voor de juistheid van alle door hem verstrekte gegevens (adres, telefoon, email, etc.).

 • De klant dient ervoor te zorgen dat de levering kan gebeuren hetzij op het aangegeven adres, hetzij bij een buur.

 • Indien de goederen op vermelde adressen niet kunnen afgeleverd worden, zullen zij afgezet worden voor de deur van het opgegeven leveringsadres. Op dat ogenblik gaat de eigendom en het risico over.

Artikel 6 Herroepingsrecht

6.1 Herroepingsrecht m.b.t. bederfbare goederen

Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen door de klant aangezien het de aankoop van snel bederfbare en beperkt houdbare goederen betreft. (artikel VI 53 Wetboek van economisch recht. Meer informatie via deze link.

6.2 Herroepingsrecht m.b.t. leveringen / Opzeggingstermijn

Foodbag biedt de klant de mogelijkheid te kiezen tussen een éénmalige levering of een abonnement (wekelijks of twee wekelijkse levering). Na het plaatsen van een eerste levering ontvangt de klant per mail een bevestigingsmail op het aangegeven email adres met inloggegevens voor het persoonlijk foodbag account. Vanuit dit IT-portaal kan de klant alle gegevens aanpassen en of leveringen pauzeren, stopzetten.

Let op, het stopzetten van een abonnement dient minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan de volgende levering te gebeuren. Indien niet 5 dagen voor de levering doorgevoerd zullen de wijzigingen of opzeg uitwerking hebben bij de eerst daaropvolgende levering. Een abonnement kan tevens stopgezet worden door contact op te nemen per email (foodlover@foodbag.be) of door het Europees formulier inzake herroepingsrecht in te vullen en door te mailen.

Artikel 8 Klachten & Aansprakelijkheid

 • Alle klachten moeten binnen de 24 uur na de levering worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op schadevergoeding of compensatie.
 • Klachten dienen schriftelijk, aangetekend of per mail, naar foodlover@foodbag.be gestuurd te worden. Elke klacht wordt afzonderlijk behandeld en wordt binnen de twee werkdagen na ontvangst beantwoord.

 • Bij eventuele schade veroorzaakt door Foodbag kan beroep gedaan worden op de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van Foodbag. De verzekeraar van Foodbag neemt in dit geval zo spoedig mogelijk na ontvangst van de claim contact op met de klant.

Artikel 9 Bewijs

De klant aanvaardt dat electronische communicatie (zoals emails) en gegevens van het informaticasysteem van Foodbag als bewijsmiddel kunnen dienen.

Artikel 10 Intellectuele eigendom

Foodbag beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam, concept het logo en de website en alle daarop staande inhoud, zowel inhoudelijk als grafisch (o.a. foto’s).

Het is in geen geval toegelaten beelden, foto’s, teksten, logo’s, recepten of enige andere beschermde info over te nemen, zonder de expliciete en schriftelijke toestemming van Foodbag

Artikel 11 Varia

 • De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer van deze bepalingen tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en deze blijven onverkort van toepassing.
 • Foodbag behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, mits het respecteren van een termijn van één maand.

Artikel 12 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken te Gent, afdeing Gent of de vredegerechten van het vierde kanton te Gent bevoegd.

Artikel 14 Cookie policy

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.

Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken:http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2

Welke cookies gebruikt foodbag.be?

Deze cookie wordt gebruikt voor de live chat functie ingebouwd in onze website zodat je ons nog makkelijker kan contacteren. 

Deze cookie wordt gebruikt t.a.v. marketingactiviteiten op facebook.

Deze cookie wordt gebruikt om statistieken te verzamelen en gedrag van gebruikers op onze website teneinde deze te kunnen optimaliseren.

Deze cookie wordt gebruikt ter ondersteuning van het inschrijvingsformulier in onze nieuwsbrief.

Deze cookie wordt gebruikt voor het verzamelen van anonieme informatie omtrent het surfgedrag. Op basis van deze informatie kunnen we onze website nog beter afstemmen. Wil je niet dat je anonieme surfinformatie gebruikt wordt voor het verbeteren van de surfervaring? Schrijf uit via deze link: https://mouseflow.com/opt-out/